Povinná registrace svěřenských fondů

V současné době je vládou projednávána (zařazena na jednání vlády dne 5. 10. 2015) zásadní novela občanského zákoníku, zákona o veřejných rejstřících a dalších zákonů, která se mimo jiné významně dotýká úpravy svěřenských fondů. Novela má zavést především povinnou registraci svěřenského fondu v Evidenci svěřenských fondů a upravuje obligatorní údaje, které budou v tomto rejstříku uváděny.

Pokud jde o konkrétní změny, předně jde o povinný zápis svěřenského fondu do evidence, který bude mít konstitutivní charakter, tedy až zápisem dojde k samotnému vzniku svěřenského fondu. Vznikne-li dnes svěřenský fond tím, že svěřenský správce přijme pověření ke správě, do budoucna by tak mělo dojít pouze k jeho zřízení, které bude předcházet vzniku. V případě, že však dojde ke zřízení svěřenského fondu pořízením pro případ smrti (závětí, odkazem, dědickou smlouvou), vznikne již smrtí zůstavitele; povinný zápis pak bude mít pouze deklaratorní charakter.

Z údajů, které se budou do evidence povinně zapisovat, je nejpodstatnější identifikace zakladatele, obmyšleného a svěřenského správce. Jmenování obmyšleného pak bude účinné až dnem zápisu do evidence. Novela tak zcela odstraní dosavadní anonymitu obmyšlených svěřenských fondů a umožní každému, aby rozkryl jejich vlastnickou strukturu, čímž by mohla výrazně snížit jejich atraktivitu pro případné zakladatele.

Mimo tyto významné změny pak novela má zavést také povinnost nově ve statutu svěřenského fondu uvádět počet svěřenských správců a v případě, bude-li svěřenských správců více, též způsob jejich jednání. Tyto údaje pak budou zároveň povinně zapisovány do evidence, od čehož si změna slibuje vyšší ochranu a míru právní jistoty třetích osob. Dále novela přináší kromě konstitutivního zápisu svěřenského fondu do evidence pochopitelně také jejich konstitutivní výmaz z této evidence.

Do evidence svěřenských fondů by se tedy měly po účinnosti novely zapisovat následující údaje: označení svěřenského fondu, jeho účel, den vzniku a zániku svěřenského fondu a jeho identifikační číslo, identifikace osoby zakladatele, počet svěřenských správců a způsob jejich jednání, identifikace svěřenských správců, jde-li o svěřenský fond se soukromým účelem, pak též identifikace obmyšlených a další skutečnosti, které stanoví zákon nebo které si vyžádá svěřenský správce.

Pro stávající svěřenské fondy má novela zavést povinnost zápisu do evidence do šesti měsíců od nabytí její účinnosti, stejnou lhůtu určuje i pro zápis obmyšlených dosavadních svěřenských fondů. Nedojde-li k podání návrhu na zápis v této lhůtě, pak novela striktně stanoví, že správa svěřenského fondu v takovém případě zanikne. Obdobně nebude-li v této lhůtě podán návrh na zápis obmyšlených, zaniknou účinky jejich jmenování nebo jiného určení.

Novela však bude teprve projednávána parlamentem, je tedy možné, že v rámci pozměňovacích návrhů dojde k zásadním změnám ve výše uvedeném konceptu, případně že zákon nebude schválen vůbec.