Svěřenský správce


Svěřenskému správci náleží plná správa majetku ve svěřenském fondu. Může jím být každý svéprávný člověk, či právnická osoba, stanoví-li to výslovně zákon. Správce je povinen šetřit a rozmnožovat podstatu svěřenského fondu a naplňovat jeho účel. Má možnost s majetkem investorsky nakládat, ale vždy s limity obezřetné správy, případně limity stanovenými statutem.

Nelze vyloučit, aby se správcem svěřenského fondu stal jeho zakladatel nebo obmyšlený, případně jiná osoba se zakladatelem či obmyšleným spřízněná. Je-li svěřenským správcem zakladatel nebo obmyšlený, musí mít svěřenský fond ještě dalšího spolusprávce, který nebude ani zakladatelem, ani obmyšleným, přičemž oba spolusprávci musí za takové situace jednat společně.

Svěřenského správce jmenuje i odvolává zakladatel, pokud není ve statutu upraveno jinak. Při jednání s třetími osobami se tedy bude muset svěřenský správce prokázat dokumentem, jímž byl svěřenským správcem jmenován (zpravidla smlouvou, jíž správce současně přijme pověření ke správě fondu) a statutem (a to buď k prokázání, že pověření proběhlo v souladu se statutem nebo naopak k prokázání, že statut žádný jiný způsob jmenování neupravuje). Doporučujeme proto ve statutu upravit podmínky jmenování svěřenského správce, a to přinejmenším na písemnou formu jmenovacího dokumentu a na úřední ověření podpisu zakladatele na této listině, čímž by mělo dojít k výraznému snížení rizika padělatelnosti jmenovacích dokumentů.

Vzhledem ke skutečnosti, že svěřenský fond nemá vlastní právní subjektivitu, jedná svěřenský správce vůči třetím osobám jako fyzická osoba vlastním jménem. Jedná však na účet svěřenského fondu, proto není z takového jednání sám vázán a neodpovídá za něj vlastním majetkem, ale zavazuje pouze svěřenský fond.