Účty a majetek svěřenského fondu


Význam místa účtů a majetku svěřenského fondu je rozebrán v zákoně o mezinárodním právu soukromém, a to tak že svěřenský fond se primárně řídí právem určeným zakladatelem.

Pokud však rozhodné právo není určeno, řídí se svěřenský fond právem, s nímž nejúžeji souvisí, přičemž se přihlédne k:
• místu, z něhož je fond spravován,
• místu, v němž je převážně umístěn majetek jej vytvářející,
• místu sídla nebo obvyklého pobytu svěřenského správce
• účelům sledovaným vytvořením fondu a místům, kde těchto účelů má být dosaženo.

Účty i majetek fondu tedy mohou být umístěny kdekoliv a jejich umístění má význam teprve tehdy, není-li statutem určeno rozhodné právo. Lze tedy výrazně doporučit, aby statut upravoval i právo, kterým se bude svěřenský fond řídit, přičemž lze doporučit volbu práva ČR, zejména pokud se bude majetek fondu či jeho správa nacházet v zahraničí.

Pokud bude svěřenský fond založen dle práva ČR, bude rovněž daňovým rezidentem v ČR.

[cml_media_alt id='1085']circle_cs[/cml_media_alt]