Daň z příjmu obmyšleného


Zisk.
Plnění ze zisku svěřenského fondu je příjmem z kapitálového majetku a je samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně, která činí 15 %. Plnění ze zisku není zákonnou úpravou definováno. Lze však předpokládat, že se jedná o výplatu zisku, který generuje majetek ve svěřenském fondu (např. příjmy z nájmu nemovitostí ve svěřenském fondu).

Jiný příjem.
Jiný příjem obmyšleného ze svěřenského fondu, než je plnění ze zisku, je tzv. ostatní příjem, který podléhá běžné sazbě daně z příjmu. Jiným příjmem ze svěřenského fondu bude např. pravidelná výplata z majetku určeného k rozdělení obmyšleným (pokud nedojde k osvobození, viz níže). Sazba daně z příjmu fyzických osob činí 15 %, z příjmu právnických osob 19 %.

Vícenásobné zdanění.
V některých případech může dojít fakticky ke zdvojení zdanění. Například za situace, kdy zakladatel vloží do svěřenského fondu podíl na společnosti a bude chtít, aby svěřenský fond vyplácel podíl na zisku společnosti obmyšleným, bude tento zisk fakticky zdaněn několikrát. Zisk společnosti bude totiž nejprve zdaněn daní z příjmů právnických osob, následně bude při vyplácení svěřenskému fondu zdaněn další daní z příjmu právnických osoba a dále bude zisk rozdělený svěřenským správcem mezi obmyšlené zdaněn daní z příjmů fyzických osob. Daní z příjmů fyzických osob by však příjmy obmyšlených nepodléhaly v případě, že by tyto příjmy byly osvobozeny (viz níže).

Osvobození od daně.
Od daně z příjmů jsou však osvobozeny ty příjmy obmyšleného, které pochází z majetku svěřeného do svěřenského fondu od příbuzných v přímé linii (rodiče, prarodiče, děti, vnoučata), některých příbuzných v linii vedlejší (sourozenci, strýcové, tety, synovci, neteře), manžela a dalších v zákoně vyjmenovaných osob. Osvobozeny jsou rovněž příjmy pocházející z majetku, který byl do svěřenského fondu vložen pořízením pro případ smrti (závětí).