Doba trvání a zánik svěřenského fondu


Doba trvání svěřenského fondu musí být vždy upravena ve statutu. Neuvedení doby trvání však nezpůsobuje neplatnost statutu, ale platí, že fond byl zřízen na dobu neurčitou.

Uplynutí doby, na niž byl fond zřízen, má za následek zánik svěřenského fondu. Svěřenský fond dále zaniká v důsledku naplnění účelu, rozhodnutí soudu, nebo pokud se všichni obmyšlení vzdají svého práva na plnění ze svěřenského fondu.

Svěřenský fond zaniká s likvidací, je proto vždy nutné vypořádat (zlikvidovat) majetek a dluhy svěřenského fondu. Případný likvidační zůstatek, tj. majetek, který po provedení likvidace zůstane, bude převeden na osobu určenou statutem, jinak na obmyšleného, není-li obmyšlený tak na zakladatele a není-li ani ten, tak na stát.