Evidence skutečných majitelů

Evidence skutečných majitelů je informační systém spravovaný Ministerstvem spravedlnosti a vedený rejstříkovými soudy, v němž jsou evidování skuteční majitelé právnických osob a svěřenských fondů.

Skutečným majitelem je tzv. koncový příjemce, tj. fyzická osoba, která má přímo či nepřímo nárok na podstatnou část majetkového prospěchu ze svěřenského fondu; nebo tzv. osoba s koncovým vlivem, tj. osoba, která může bez pokynů jiného přímo nebo nepřímo uplatňovat rozhodující vliv ve svěřenském fondu.

Skutečným majitelem svěřenského fondu je pak dále ze zákona vždy zakladatel, svěřenský správce, osoba oprávněná k dohledu nad svěřenským fondem, obmyšlení a okruh osob, ze kterých může být obmyšlený určen (tj. rovněž osoby, které obmyšleným jmenovány nebyly, ale dle statutu fondu potenciálně být mohou – např. potomci zakladatele).

Povinnost podat návrh na zápis informací o skutečných majitelích má správce svěřenského fondu. Do evidence skutečných majitelů se však automaticky propisují údaje z evidence svěřenských fondů (zakladatel, svěřenský správce, obmyšlený), pokud tedy svěřenský fond nemá jiné skutečné majitele než tyto osoby, nemusí již svěřenský správce samostatný návrh podávat.

Pokud rejstříkový soud zjistí nesrovnalosti v zápisu v evidenci skutečných majitelů, vyzve správce buď k jejich odstranění, nebo vyvrácení. Nevyhoví-li této výzvě, může mu soud uložit pokutu až ve výši 500.000,- Kč.

Informace o skutečných majitelích svěřenských fondů nejsou veřejně přístupné. Údaje však mohou být poskytnuty osobě, která osvědčí zájem v souvislosti s předcházením trestným činům legalizace výnosů z trestné činnosti. Údaje dále mohou být, obdobně jako údaje z evidence svěřenských fondů, poskytnuty soudům, exekutorům, finančním úřadům, policejním orgánům, atd.