Nakládání s majetkem svěřenského fondu


Svěřenskému správci náleží plná správa majetku ve svěřenském fondu, to znamená, že s ním může neomezeně disponovat a zcizovat jej. Statut však může nakládání s majetkem fondu omezit, a to například tak, že nemovitý majetek lze převádět pouze za cenu zjištěnou znaleckým posudkem či se souhlasem zakladatele / obmyšlených.

Zakladatel může ve statutu výplatu prostředků z fondu podmínit v zásadě libovolnými podmínkami. Například otec může stanovit, že jeho syn, na jehož podporu byl fond zřízen, obdrží peníze pouze, pokud vystuduje vysokou školu nebo nastoupí do určitého zaměstnání.

Pokud svěřenský správce svým jednáním poškozuje svěřenský fond, může se zakladatel, obmyšlení, či jiná osoba, která na tom má právní zájem, dovolat neplatnosti takového jednání.