Daň z příjmu obmyšleného

Zisk. Plnění ze zisku svěřenského fondu je příjmem z kapitálového majetku a je samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně, která činí 15 %. Plnění ze zisku není zákonnou úpravou definováno. Lze však předpokládat, že se jedná o výplatu zisku, který generuje majetek ve svěřenském fondu (např. příjmy z nájmu nemovitostí ve svěřenském fondu). Pokračovat ve čtení „Daň z příjmu obmyšleného“

Proč je vhodné svěřenský fond založit?

Založení svěřenského fondu může být odůvodněno různými potřebami a zájmy; v prvé řadě je založení svěřenského fondu vhodné v případě, máte-li zájem na ochraně svého majetku pro budoucí generace či před exekucemi a výkonem rozhodnutí. V zahraničí a zejména v angloamerických zemích má zakládání svěřenských fondů dlouhou tradici a je velmi obvyklé. Pokračovat ve čtení „Proč je vhodné svěřenský fond založit?“

Daň z nabytí nemovitých věcí

Za nabytí vlastnického práva k nemovité věci se pro účely daně z nabytí nemovitých věcí považuje také vyčlenění nebo nabytí nemovité věci do svěřenského fondu. Dani z převodu nemovitých věcí však podléhají pouze úplatné převody, bezúplatné vložení nemovitosti do svěřenského fondu tedy dani z nabytí nemovitých věcí nepodléhá.

Úplatný převod nemovitosti z nebo do svěřenského fondu není od daně osvobozen, podléhá proto stejné dani jako jiné převody. Za úplatný převod je považován i takový převod, při němž je jako protiplnění za nemovitost poskytnuto nepeněžité plnění.

Daň z převodu nemovitosti se vztahuje pouze na převody nemovitostí nacházející se na území ČR. Sazba daně z převodu nemovitosti činí v ČR v současné době 4 % z hodnoty nemovitosti.

V případě, kdy je nemovitost úplatně převáděna svěřenským správcem ze svěřenského fondu, je poplatníkem svěřenský fond, ledaže se strany ve smlouvě dohodnou, že poplatníkem je nabyvatel. Je-li poplatníkem svěřenský fond, jakožto převodce, je nabyvatel ručitelem.

V opačném případě, kdy je nemovitost za úplatu nabývána do svěřenského fondu, je poplatníkem převodce, ledaže se strany ve smlouvě dohodnou jinak. Bude-li poplatníkem převodce, svěřenský fond bude ručitelem.

Nakládání s majetkem svěřenského fondu

Svěřenskému správci náleží plná správa majetku ve svěřenském fondu, to znamená, že s ním může neomezeně disponovat a zcizovat jej. Statut však může nakládání s majetkem fondu omezit, a to například tak, že nemovitý majetek lze převádět pouze za cenu zjištěnou znaleckým posudkem či se souhlasem zakladatele / obmyšlených. Pokračovat ve čtení „Nakládání s majetkem svěřenského fondu“

Vložení majetku do svěřenského fondu

Majetek se do svěřenského fondu vkládá buď smlouvou mezi vkladatelem a svěřenským správcem, nebo závětí. To platí pro případ zakladatele i třetích osob. Osoby, které zvýší majetek svěřenského fondu dodatečně, již však nemají status zakladatele. Pokračovat ve čtení „Vložení majetku do svěřenského fondu“