Účty a majetek svěřenského fondu


Význam místa účtů a majetku svěřenského fondu je rozebrán v zákoně o mezinárodním právu soukromém, a to tak že svěřenský fond se primárně řídí právem určeným zakladatelem. Svěřenské fondy tak, jak jsou popsány na těchto stránkách, jsou založeny podle práva českého.

Pokud však rozhodné právo není určeno, řídí se svěřenský fond právem, s nímž nejúžeji souvisí, přičemž se přihlédne k:
• místu, z něhož je fond spravován,
• místu, v němž je převážně umístěn majetek jej vytvářející,
• místu sídla nebo obvyklého pobytu svěřenského správce
• účelům sledovaným vytvořením fondu a místům, kde těchto účelů má být dosaženo.

Účty i majetek fondu tedy mohou být umístěny kdekoliv a jejich umístění má význam teprve tehdy, není-li statutem určeno rozhodné právo. Lze tedy výrazně doporučit, aby statut upravoval i právo, kterým se bude svěřenský fond řídit, přičemž lze doporučit volbu práva ČR, zejména pokud se bude majetek fondu či jeho správa nacházet v zahraničí.

Pokud bude svěřenský fond založen dle práva ČR, bude rovněž daňovým rezidentem v ČR.

[cml_media_alt id='1085']circle_cs[/cml_media_alt]