Vložení majetku do svěřenského fondu


Majetek se do svěřenského fondu vkládá buď smlouvou mezi vkladatelem a svěřenským správcem, nebo závětí. To platí pro případ zakladatele i třetích osob. Osoby, které zvýší majetek svěřenského fondu dodatečně, již však nemají status zakladatele.

Do fondu lze vložit hotovost, pohledávky, cenné papíry, úpisy, nemovitosti, nebo jiné movité věci a hodnoty. Tento majetek se nemusí nutně nacházet v ČR.

Bude-li cizinec vkládat majetek do českého svěřenského fondu smlouvou, lze si ve smlouvě sjednat rozhodné právo, tj. dohodnout se, zda se smlouva bude řídit českým či cizím právem. Předání majetku do fondu pak proběhne podle práva státu, které bylo ve smlouvě sjednáno.

[cml_media_alt id='1085']circle_cs[/cml_media_alt]