Zakladatel


Zakladatelem svěřenského fondu může být jakákoliv svéprávná fyzická či právnická osoba, a to jak tuzemská, tak zahraniční.

Zakladatel může být současně svěřenským správcem i obmyšleným.