Obmyšlený


Statut musí obsahovat určení osoby obmyšleného, nebo způsobu, jak bude obmyšlený určen. Obmyšleným se může stát kterákoliv osoba, právnická či fyzická. Statut může určit, že nebude-li konkrétní osoba způsobilá být obmyšleným (zemře, nebude splňovat stanovené podmínky), stane se obmyšleným jiná osoba. Statut tedy vymezí okruh oprávněných osob, které se stanou, či mohou v budoucnu stát obmyšlenými svěřenského fondu.

Právě určení obmyšleného je základním právem zakladatele. Pokud své právo nevyužije, určí jej správce za podmínek stanovených zákonem, případně statutem.

Obmyšlený zůstává anonymní a není uveden v žádném veřejném rejstříku a vztahuje se na něj rovněž bankovní tajemství.

Právo obmyšleného na výplatu prostředků ze svěřenského fondu se ze zákona nedědí, jelikož práva a povinnosti vázaná výlučně na osobu zůstavitele nejsou součástí pozůstalosti a zákon ani dědění tohoto práva zvlášť neumožňuje. Statut však může určit okruh obmyšlených tak, aby se v případě úmrtí obmyšleného stali obmyšlenými jeho potomci, nebo jejich děti a jiné osoby.

There are lots of scenarios where writing an essay isn’t define essays the easiest move.